Integriteit

Stichting Gaandeweg (ANBI en CBF gecertificeerd) organiseert korte vakanties voor gezinnen die geconfronteerd worden met kinderkanker.

Machtsmisbruik

Al onze bestuurders hebben kennisgenomen van onze Gedragscode Bestuursleden Stichting Gaandeweg. Als bestuur verklaren we hierover het volgende aangaande machtsmisbruik:

Het bestuur van Stichting Gaandeweg heeft een evenwichtige samenstelling. Onze stichting wordt te allen tijde bestuurd door ten minste drie bestuurders met evenveel stemrecht. Geen van deze drie bestuurders voeren een gemeenschappelijke huishouding of komen uit één gezin.

Onze bestuurders zijn zo gekozen dat de kans op belangenverstrengeling miniem is. Om dit transparant te maken publiceren wij op onze website de overige activiteiten van bestuurders (werk, andere bestuurs- of adviesfuncties).

Onze bestuursleden zijn onbezoldigd en ontvangen uitsluitend een vergoeding voor de werkelijke kosten die zij maken in het kader van de uitvoering van hun bestuurstaken. Uitbetalingen vinden plaats op basis schriftelijk ingediende declaraties, geparafeerd door de voorzitter.

Corruptie

Al onze bestuurders hebben kennisgenomen van onze Gedragscode Bestuursleden Stichting Gaandeweg. Als bestuur verklaren we hierover het volgende aangaande corruptie:

Zowel de penningmeester als de voorzitter zijn gemachtigd op de bankrekening(en) van de stichting. In principe doet de penningmeester de betalingen. Aan alle betalingen boven 1.000 EUR ligt een bestuursbesluit ten grondslag die is vastgelegd in de notulen. De penningmeester is vrij betalingen te doen voor de lopende kosten met een maximum van 12.000 EUR per jaar. Het bestuur beslist over een eventuele verhoging van dit budget.

Onze stichting gaat zorgvuldig om met de aan haar toevertrouwde middelen en goederen; we verspillen de middelen en goederen niet. De stichting accepteert geen corruptie of chantage, en doet al het mogelijke om dat te voorkomen.

Contactpersoon integriteit

De contactpersoon binnen onze stichting aangaande integriteit is Karin Benter, te bereiken op 06-27088357.